Text Size

ประวัติบริษัท

บริษัท อาณาจักรว็อทช์แอนด์อ๊อปติคัล จำกัด
 
ภาพรวมบริษัทฯ
บริษัท อาณาจักรว็อทช์แอนด์อ๊อปติคัล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2535 โดยใช้ชื่อบริษัทเดิมคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาจักรอะไหล่-นาฬิกา ดำเนินกิจการเพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท แว่นตา นาฬิกา นาฬิกาปลุก นาฬิกาแขวน สายนาฬิกา อะไหล่และเครื่องมือนาฬิกา อะไหล่และเครื่องมือแว่นตา ภายใต้เครื่องหมายการค้า MIRAGH, CAMRY, JAGA, ROLEXEYE, TACTICS, ZONETWO, BERNARD, LEOPARD, SWISS บริษัทอาณาจักรฯ ถือได้ว่าเป็นยุคของบริษัทแห่งแรกๆ ที่ได้ให้บริการแบบครบวงจร หรือที่เรียกว่า One  Stop Shop Services ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแวดวงนาฬิกาและแว่นตา รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ต้องการเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับสไตล์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังสามารถเป็นของขวัญที่มีระดับได้อีกด้วย

ด้วยระยะเวลาเกือบ 20 ปี บริษัทได้ขยายกิจการ ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีฐานลูกค้าคลอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายและทั่วถึงที่สุด บริษัทพิถีพิถันในการนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รวมไปถึงการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆได้ก้าวไกลไปมาก การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกสะบายมากขึ้น เพื่อลดข้อจำกัดในด้านระยะทางและเวลาในการติดต่อกับบริษัทเพื่อเลือกซื้อและรับชมสินค้า ทางบริษัทฯได้เปิดช่องทางใหม่ๆในการเลือกรับชมสินค้าที่ง่ายขึ้น ทั้งทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยจุดประสงค์หลักคือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และกระชับความสัมพันธ์อันดีให้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ในอนาคต บริษัทฯ ได้เตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้าเต็มรูปแบบเพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในคุณภาพและบริการที่ทางบริษัทอาณาจักรได้มอบให้

วัตถุประสงค์
ดำเนินกิจการเพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท แว่นตา นาฬิกา นาฬิกาปลุก นาฬิกาแขวน สายนาฬิกา อะไหล่และเครื่องมือนาฬิกา อะไหล่และเครื่องมือแว่นตา ภายใต้เครื่องหมายการค้า MIRAGH, CAMRY, JAGA, ROLEXEYE, TACTICS, ZONETWO, BERNARD, LEOPARD, SWISS

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทแว่นตาและนาฬิกาที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ด้วยการบริการแบบครบวงจร

ภารกิจ
บริษัท อาณาจักรว็อทช์แอนด์อ๊อปติคัล จำกัด จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นหลัก โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตที่ต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ในบริษัทฯ
บริษัทมีผลิตภัณฑ์ไว้จัดจำหน่ายหลากหลายยี่ห้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นตลาดระดับล่าง ระดับกลาง และระดับสูง โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคัดสรรมาล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบได้รับมาตรฐานเป็นอย่างดี พร้อมรับประกันหลังการขาย

นโยบายของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโนยายที่เน้นถึงความสำคัญและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นเป็นธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน มีการฝึกอบรมในทุกๆแผนก เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯจะเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

จรรยาบรรณของบริษัทฯ
ดำเนินงานหรือประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปกป้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและตระหนักในคุณค่าของลูกค้าโดยยึดหลักว่าลูกค้าทุกท่านมีส่วนร่วมและสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดขัอพึงปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับที่มีต่อลูกค้า รวมทั้งกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคน
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารในด้านสินค้าและบริการต่างๆแก่ลูดค้าได้อย่างครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม